Erityisen tärkeä elinympäristö

Metsälaissa on määritelty erityisen tärkeät elinympäristöt, jotka ovat rauhoitettuja elinympäristöjä. Erityisen tärkeät elinympäristöt erottuvat ympäristöstään. Ne ovat pienialaisia ja metsätalouden kannalta niiden merkitys on pieni. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen kasvillisuus, maaston muodot ja puusto poikkeavat ympäröivästä metsästä. Lue lisää erityisen tärkeistä elinympäristöistä täältä. (https://www.metsakeskus.fi/lakisaateiset-luontokohteet)