Kiinteät muinaisjäännökset

Kiinteät muinaisjäännökset ovat jäänteitä ja muistoja aiemmasta asutuksesta ja historiasta. Ne ovat Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Kiinteillä muinaisjäännöksillä ei ole ikärajaa. Ne voivat olla siis esihistoriallisia jäännöksiä tai esimerkiksi toisen maailmansodan aikaisia jäänteitä.

Museovirasto suojelee ja pitää yllä muinaisjäännösrekisteriä, jota voidaan hyödyntää metsien käytön suunnittelussa. Museoviraston suojelutyö tarkoittaa, että Museovirasto seuraa maankäytön suunnittelun vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin, antaa suojelua koskevia lausuntoja maanomistajille, kunnille, suunnittelijoille ja viranomaisille sekä organisoi ja valvoo suojelun edellyttämiä arkeologisia tutkimuksia.