Riistatiheikkö

Riistatiheiköt ovat harvennushakkuissa ja hakkuita edeltävissä  ennakkoraivauksissa  jätettäviä alikasvoskuusten tai muun puuston muodostamia tiheikköjä. Niiden tarkoitus on tarjota suojaa kanalinnuille ja muulle riistalle. Riistatiheikön koko voi vaihdella muutamasta puusta reiluun aariin ja luontevia sijoituspaikkoja ovat esim. kosteat painanteet, peltojen reunavyöhykkeet ja kiviset tai muuten hankalasti raivattavat maastopaikat.